New issue is available!

Tuesday, December 20, 2022 - 20:00

Dear Readers,

it is with great pleasure that I present to you this year’s last issue of our journal. I hope that the articles you find inside will prove to be a fascinating read during these long Winter evenings. I would especially like to point out the article by Iryna Kyrychok, the Director of the Scientific Library of the Kharkiv National Medical University in Ukraine, in which the author discusses the functioning of the library during the Coronavirus pandemic, as well as during the ongoing Russo-Ukrainian War. Despite the military invasion of the Russian Federation on Ukraine, the falling missiles and the wailing alarm sirens, this modern information centre still operates, carrying out all its tasks.

I wish you a pleasent read – Editor-in-Chief – Irmina Utrata.


Szanowni Państwo,

z satysfakcją oddaję w Państwa ręce ostatni w tym roku kalendarzowym numer naszego czasopisma. Mam nadzieję, że zamieszczone artykuły staną się w długie zimowe wieczory zajmującą lekturą. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na artykuł Pani Iryny Kyryczok – Dyrektora Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ukrainie, w którym autorka podejmuje kwestie funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii koronawirusa oraz trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mimo inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, spadających rakiet i wycia syren alarmowych, to nowoczesne centrum informacyjne nadal funkcjonuje wypełniając wszystkie swoje zadania.

Życzę udanej lektury – redaktor naczelna – Irmina Utrata.

New issue is available!

Thursday, September 15, 2022 - 16:00

I warmly recommend and invite you to read the next issue of the journal, published in a revised layout. The changes introduced are intended to make the periodical more attractive to readers. In the newest issue you will find many interesting articles relevant to the development of academic libraries of higher education institutions. I wish you a pleasant and fruitful reading – Editor-in-Chief – Irmina Utrata.

Gorąco polecam i zapraszam do lektury kolejnego numeru czasopisma, wydanego w zmienionej szacie graficznej. Wprowadzone zmiany mają sprawić, że czasopismo stanie się bardziej atrakcyjne dla czytelników. W najnowszym numerze znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów istotnych dla rozwoju bibliotek akademickich wyższych uczelni. Życzę przyjemnej i owocnej lektury – redaktor naczelna – Irmina Utrata.

New issue is available!

Wednesday, May 18, 2022 - 20:00

Readers are cordially invited to read the new issue of the Medical Library Forum journal. I strongly encourage you to read interesting publications regarding, among others: tasks and competences of CRIS managers, activities of medical university libraries during the COVID-19 pandemic or openness in librarianship. I wish you a nice time with valuable reading.

Serdecznie zapraszam Czytelników do lektury nowego numeru czasopisma "Medical Library Forum". Gorąco zachęcam do zapoznania się z interesującymi publikacjami dot. m.in. zadań i kompetencji menadżerów CRIS; działalności bibliotek uczelni medycznych w okresie pandemii COVID-19 czy otwartości w bibliotekarstwie. Życzę miło spędzonego czasu przy wartościowej lekturze.

New issue is available!

Monday, December 27, 2021 - 20:00

We are pleased to present the latest issue of the journal, which is entirely devoted to the Polish Platform of Medical Research: a knowledge and research potential platform. All articles are avaiable in two language versions: English and Polish. We invite you to read the extremely interesting articles, bringing knowledge about a comprehensive information management system about: publications, scientific achievements and research. We wish you a good reading.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszy numer czasopisma, który w całości poświęcony został Polskiej Platformie Medycznej: portalowi zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wszystkie artykuły zostały opublikowane w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle interesującymi artykułami, niosącymi wiedzę na temat kompleksowego systemu zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach. Życzymy interesującej lektury.

Ministry of Education and Science (MEiN) list of scientific journals

Wednesday, December 22, 2021 - 08:00

We are pleased to inform, that on December 1, 2021, the Ministry of Education and Science in Poland announced a new list of scientific journals and reviewed materials from international conferences. "Medical Library Forum" recived 20 ranking points.

Z radością informujemy, że w najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 1 grudnia 2021 r. przez MEiN, czasopismo "Medical Library Forum"/"Forum Bibliotek Medycznych" otrzymało 20 punktów.

MLF is now indexed in ERIH

Tuesday, July 20, 2021 - 12:00

We are pleased to announce that the "Medical Library Forum" is indexed in the ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS is a reference index of journals published in all European languages, containing bibliographic information on scientific journals in the fields of humanities and social sciences. See the journal profile in ERIH PLUS.

Z wielką przyjemnością informujemy o zamieszczeniu czasopisma "Forum Bibliotek Medycznych" w bazie ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS to indeks referencyjny czasopism publikowanych we wszystkich europejskich językach, zawierający informacje bibliograficzne dot. czasopism naukowych z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz profil czasopisma w ERIH PLUS.

New issue is available!

Friday, April 30, 2021 - 18:00
I warmly invite you to read the latest issue of the "Medical Library Forum", in which you will find interesting articles, among others about the modern perception of libraries - the library as the third place in human life, about promoting the image of libraries so that they can attract more and more demanding users, or about historical collections digitized in the Main Library of the Medical University of Warsaw. These and other interesting articles are waiting for you, I wish you a pleasant reading.

Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego numeru czasopisma Forum Bibliotek Medycznych, w którym znajdziecie Państwo interesujące artykuły, m.in. o nowoczesnym postrzeganiu bibliotek - biblioteka jako trzecie miejsce w życiu człowieka, promowaniu wizerunku książnic, tak by przyciągały coraz bardziej wymagającego użytkownika czy o zbiorach historycznych digitalizowanych w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te i inne ciekawe artykuły czekają na Państwa, życzę miłej lektury - redaktor naczelna - Irmina Utrata.

New issue is available!

Monday, December 7, 2020 - 12:00

I invite you to read the content of the latest issue of the journal, from which readers will learn, among others about the directions of libraries development in the 21st century – Library 3.0, about social media as a tool for creating a positive image of libraries or about the renovation of the historical journal collection of the Medical Library of the Jagiellonian University. These and other articles are waiting for you. With wishes for a pleasant reading – Editor-in-chief – Irmina Utrata.

New issue is available!

Tuesday, September 1, 2020 - 20:00

It is with great pleasure that we present the next issue of the "Medical Library Forum", in which you can read, among others about: advantages and disadvantages of a self-service lending library, the project of university libraries of Warsaw – BiblioWawa/SWW, the use of microblogging by academic libraries in Poland. The reader will also find an attractive article about the Polish medical book at the turn of the 18th and 19th centuries. I wish you a good reading. Editor-in-Chief - Irmina Utrata.