New issue is available!

Friday, April 30, 2021 - 18:00

I warmly invite you to read the latest issue of the "Medical Library Forum", in which you will find interesting articles, among others about the modern perception of libraries - the library as the third place in human life, about promoting the image of libraries so that they can attract more and more demanding users, or about historical collections digitized in the Main Library of the Medical University of Warsaw. These and other interesting articles are waiting for you, I wish you a pleasant reading – Editor-in-chief – Irmina Utrata.

Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego numeru czasopisma Forum Bibliotek Medycznych, w którym znajdziecie Państwo interesujące artykuły, m.in. o nowoczesnym postrzeganiu bibliotek - biblioteka jako trzecie miejsce w życiu człowieka, promowaniu wizerunku książnic, tak by przyciągały coraz bardziej wymagającego użytkownika czy o zbiorach historycznych digitalizowanych w Bibliotece Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Te i inne ciekawe artykuły czekają na Państwa, życzę miłej lektury - redaktor naczelna - Irmina Utrata.

Articles

Maja Wojciechowska, Monika Orzol
A library as the third place. On the example of medical school libraries
Biblioteka jako trzecie miejsce. Przykład bibliotek szkół medycznych
Medical Library Forum 2020;13(2):3-18 | DOI: 10.34738/mlf.0044 | Article in Polish

Dagmara Szmajser-Chylarecka
Changes in library image creation on the example of the Main Library of the Medical University of Warsaw
Zmiany w kreowaniu wizerunku bibliotek na przykładzie działań Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2020;13(2):19-28 | DOI: 10.34738/mlf.0041 | Article in Polish

Agnieszka Czarnecka, Irmina Utrata
On a virtual shelf – selected publications of the Digital Library of the Medical University of Warsaw
Na wirtualnej półce – wybrane zasoby Biblioteki Cyfrowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Medical Library Forum 2020;13(2):29-42 | DOI: 10.34738/mlf.0046 | Article in Polish

Magdalena Jonko
Documents of social life in the collections of the Main Library of Wroclaw Medical University
Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Medical Library Forum 2020;13(2):43-51 | DOI: 10.34738/mlf.0045 | Article in Polish

Monika Kubiak
Academic Journals. Part 1. Definitions and roles
Czasopisma akademickie. Cz. 1. Definicje i role
Medical Library Forum 2020;13(2):52-57 | DOI: 10.34738/mlf.0049 | Article in Polish

Maria Joanna Turos
Medical matters in the “Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” (Yearbooks of the Royal Warsaw Society of Friends of the Sciences) (1802–1830)
Tematyka medyczna na łamach „Roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” (1802–1830)
Medical Library Forum 2020;13(2):58-66 | DOI: 10.34738/mlf.0022 | Article in Polish