Editorial Requirements

The editorial office of the "Medical Library Forum" journal accepts only previously unpublished research, developed in a computer format, appropriate for MS Word, sent to the e-mail address: fbm@wum.edu.pl. The research should contain information about all persons responsible for its creation – none of the people who meet the criteria of authorship can be omitted. Full name, surname, and affiliation in English are required. One should also indicate the correspondence with the author and provide the e-mail address. A biographical note about the first author of the research and ORCID numbers of all authors are welcome.

Studies are published in Polish, in English or in both language versions. The editors help English-speaking authors translate the title and abstract to Polish.

Submitted research should contain:
 • keywords in English,
 • title in Polish and English,
 • summary in Polish and English, each containing about 800-1000 characters with spaces,
 • bibliography – in the Latin alphabet – developed in a Vancouver-style numerical system (for detailed guidelines - see below).

The editorial staff does not charge for publishing the work, nor does it pay royalties.
Authors retain moral and proprietary copyrights to the work.

AUTHORS' BRIEF GUIDE

Title

Numerous publications compete for the reader's attention in scientific databases. The relevant title is therefore essential due to the potential recipient, who often only based on this criterion decides whether the research is in the circle of its interests. Therefore, it is worth trying to make the title attract attention and encourage to read the abstract and the entire text. Guides recommend including in the title relevant information and statements, referring to the main discovery described in the publication, as well as giving the title a provocative wording or form of the question.

Abstract

Abstract of the scientific publication has an essential function, because it is often on its basis that the potential reader decides reading the full content of the publication. This is particularly important in the case of scientific databases in which usually only a summary is available, not complete research. The abstract should, therefore, accurately describe the content of the publication, constitute an independent whole and encourage to reach for the whole article. We encourage you to read the tips contained in the guidebook of the European Association of Scientific Editors [PDF]:

The abstract must reflect the content of the article, as for most readers it will be the major source of information about your study. You must use keywords within the abstract, to facilitate on-line searching for your article by those who may be interested in your results (many databases include only titles and abstracts). In a research report, the abstract should be informative, including actual results. Only in reviews and other wide-scope articles, should the abstract be indicative, ie listing the major topics discussed but not giving outcomes. Do not refer in the abstract to tables or figures, as abstracts are also published separately. References to the literature are also not allowed unless they are absolutely necessary (but then you need to provide detailed information in brackets: author, title, year, etc.). Make sure that all the information given in the abstract also appears in the main body of the article.

Bibliography

The bibliography should be arranged in a numerical system (Vancouver). The list of literature should be placed at the end of the work, and the items should be numbered according to the order in which they appear in the text. References should be in the form of Arabic numerals placed in square brackets – e.g., [1]. Please provide all authors of referenced publications; in the case of books, it is acceptable to indicate the first six authors. In order to ensure legibility, the title of the journal should be developed, and the full range of pages should also be provided. When using bibliography managers (e.g., Mendeley, EndNote), one should indicate Vancouver as the style of bibliography.

Article

 • Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2005;102(46):16569-72.
 • Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor. JAMA. 2006;295(1):90-3.
 • Ross-Hellauer T, Deppe A, Schmidt B. Survey on open peer review: Attitudes and experience amongst editors, authors and reviewers. PloS One. 2017;12(12):e0189311.

Book

 • Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. Polish.
 • Patience G, Boffito D, Patience P. Communicate Science Papers, Presentations, and Posters Effectively. Boston: Academic Press; 2015.

Chapter

 • Watała C. Proces recenzji publikacji naukowej. In: Watała C. Różalski M. Boncler M. Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 2. Przygotowywanie publikacji. Bielsko-Biała: Alfa-Medica Press; 2011. pp. 138-158. Polish
 • Benestad HB, Laake P. Chapter 4 - Research Strategies, Planning, and Analysis. In: Laake P, Benestad HB, Olsen BR, editors. Research in Medical and Biological Sciences (Second Edition). Amsterdam: Academic Press; 2015. pp. 89-124.

Polska wersja językowa

Redakcja czasopisma „Forum Bibliotek Medycznych” przyjmuje wyłącznie prace wcześniej niepublikowane, opracowane komputerowo w formacie właściwym dla programu MS Word, przesłane na adres: fbm@wum.edu.pl. Praca powinna zawierać informacje o wszystkich osobach odpowiedzialnych za jej powstanie – żadna z osób spełniających kryteria autorstwa nie może zostać pominięta. Wymagane jest podanie pełnego imienia, nazwiska oraz afiliacji w języku angielskim. Należy też wskazać autora korespondencyjnego i podać adres jego poczty elektronicznej. Mile widziana jest nota biograficzna o pierwszym autorze pracy oraz numery ORCID wszystkich autorów.

Prace ogłaszane są w języku polskim, w języku angielskim lub w obu wersjach językowych. Redakcja pomaga autorom anglojęzycznym w tłumaczeniu tytułu i streszczenia na język polski.

Przesłane prace powinny zawierać:
 • tytuł w językach polskim i angielskim,
 • słowa kluczowe w języku angielskim,
 • streszczenie w językach polskim i angielskim, każde po ok. 800–1000 znaków ze spacjami,
 • bibliografię – w alfabecie łacińskim – opracowaną w systemie numerycznym w stylu Vancouver (szczegółowe wytyczne znajdują się poniżej).

Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie pracy ani nie wypłaca honorariów.
Autor zachowuje autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu.

SKRÓTOWY PORADNIK AUTORA

Tytuł

W naukowych bazach danych o uwagę czytelnika konkurują bardzo liczne publikacje. Odpowiedni tytuł jest zatem istotny ze względu na potencjalnego odbiorcę, który często wyłącznie na podstawie tego kryterium podejmuje decyzję, czy praca znajduje się w kręgu jego zainteresowań. Dlatego warto się postarać, aby tytuł przyciągał uwagę oraz zachęcał do zapoznania się ze streszczeniem i z całym tekstem. Poradniki zalecają zawieranie w tytule istotnych informacji i stwierdzeń, nawiązywanie do głównego odkrycia opisanego w publikacji, a także nadawanie tytułowi prowokacyjnego brzmienia lub formy pytania.

Streszczenie

Streszczenie publikacji naukowej pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ często właśnie na jego podstawie potencjalny czytelnik podejmuje decyzję dotyczącą lektury pełnej treści pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku naukowych baz danych, w których zazwyczaj dostępne jest wyłącznie streszczenie, a nie kompletna praca. Streszczenie powinno zatem trafnie opisywać zawartość publikacji, stanowić samodzielną całość i skłaniać do sięgnięcia po cały artykuł. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zawartymi w poradniku Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych [PDF]:

Abstrakt musi odzwierciedlać zawartość artykułu, gdyż dla większości czytelników jest on głównym źródłem informacji o przeprowadzonych badaniach. Należy użyć słów kluczowych wewnątrz abstraktu, aby ułatwić w przyszłości odnalezienie tego artykułu przez osoby zainteresowane. Wiele internetowych baz danych gromadzi bowiem tylko tytuły i abstrakty. W publikacji oryginalnej (czyli artykule przedstawiającym wcześniej niepublikowane wyniki badań) stosuje się abstrakt informujący, zawierający konkretne wyniki. Tylko w artykułach przeglądowych oraz innych artykułach o szerokiej tematyce stosuje się abstrakty opisowe, tzn. wymieniające najważniejsze poruszane tematy, bez konkretnych wyników. W abstrakcie nie zamieszcza się odnośników do tabel i rycin, gdyż abstrakty są publikowane także w oderwaniu od artykułu. Nie zezwala się też na cytowanie literatury w abstrakcie (chyba że jest to absolutnie konieczne, ale wtedy trzeba w nawiasie podać szczegółowe informacje: autora, tytuł, rok itd.). Należy sprawdzić, czy wszystkie informacje zawarte w abstrakcie pojawiają się także w głównej części artykułu.

Bibliografia

Bibliografia powinna zostać ułożona w systemie numerycznym (Vancouver). Wykaz literatury należy umieścić na końcu pracy, a pozycje ponumerować zgodnie z kolejnością występowania w tekście. Odsyłacze powinny mieć postać cyfr arabskich umieszczonych w nawiasie kwadratowym – np. [1]. Prosimy o podawanie wszystkich autorów przywoływanych publikacji; w przypadku książek dopuszczalne jest wskazanie sześciu pierwszych autorów. W celu zapewnienia czytelności tytuł czasopisma powinien być rozwinięty. Korzystając z menedżerów bibliografii (np. Mendeley, EndNote), jako styl bibliografii należy wskazać Vancouver.

Artykuł

 • Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2005;102(46):16569-72.
 • Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor. JAMA. 2006;295(1):90-3.
 • Ross-Hellauer T, Deppe A, Schmidt B. Survey on open peer review: Attitudes and experience amongst editors, authors and reviewers. PloS One. 2017;12(12):e0189311.

Książka

 • Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2012. Polish.
 • Patience G, Boffito D, Patience P. Communicate Science Papers, Presentations, and Posters Effectively. Boston: Academic Press; 2015.

Rozdział

 • Watała C. Proces recenzji publikacji naukowej. In: Watała C. Różalski M. Boncler M. Kaźmierczak P. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. Tom 2. Przygotowywanie publikacji. Bielsko-Biała: Alfa-Medica Press; 2011. pp. 138-158. Polish
 • Benestad HB, Laake P. Chapter 4 - Research Strategies, Planning, and Analysis. In: Laake P, Benestad HB, Olsen BR, editors. Research in Medical and Biological Sciences (Second Edition). Amsterdam: Academic Press; 2015. pp. 89-124.