About the Journal

„Medical Library Forum” (MLF) is a specialist, peer reviewed scientific journal, issued since December 2018 by the Main Library of the Medical University of Warsaw. The idea of its establishment arose during the Conference of Directors of Libraries of Academic Medical Universities during the 24th Problem Conference of Medical Libraries, organized on June 2006, in Lublin. The first MLF publisher was the Information and Library Center of the Medical University of Lódź, which published the journal in 2008-2017. The current MLF is issued semi-annually, and appears only in the electronic version. From 2018, all research is published in open access, under a CC-BY-NC-ND license.

„Medical Library Forum” serves to consolidate the results of the scientific activity of the libraries of medical universities and related institutions. The main assumptions are to create a forum for the exchange of ideas, experiences, and solutions developed in individual centers, as well as care for the continual development of academic librarianship – not just medical.

The journal issues publications devoted above all:
 • library science – contemporary and historical – with particular emphasis on medical library science;
 • new technologies in libraries, and automation of library processes;
 • scientific information – with particular emphasis on scientific databases;
 • bibliographic and bibliometric issues, methods of evaluating the scientific achievements;
 • book – published contemporary and analyzed in historical terms, with particular emphasis on the medical book;
 • documentation of the achievements and cooperation of the medical library environment;
 • the contemporary publishing market.

Since 2012 „Medical Library Forum” is indexed on the list of scientific journals kept by the Ministry of Science and Higher Education in Poland. In the lists for the years 2012-2014, the indicator was 3 points; 2015 to 2018 - 7 points; and now - 20 points of the Ministry of Science and Higher Education.

Peer Review Process

The research received by the editors are subject to a review procedure in the open peer review model – it is a transparent content assessment made by scientists with knowledge and experience in a given field. Reviewing scientific papers serves to maintain a high standard of science while maintaining the scientific integrity and respect for ethical standards specific to this process. Based on the review, the editors decide to accept the work, direct it for improvement or rejection.

The selection of reviewers procedure used in the journal is in line with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education Good practices in reviewing procedures published in 2011: a reviewer (or reviewers) with relevant knowledge and skills in the field of work is assigned to each paper; the reviewer and author are not related to kinship or business dependency; there is no conflict of interest between the author and the reviewer.

A multi-stage process of work evaluation:
 • An initial formal and substantive evaluation carried out by the editor-in-chief or its assistant (editor peer review) – on its basis, work is directed to an external evaluation or is rejected. Reasons for rejection may be: the low substantive value of the text, inadequacy of subject matter to the profile of the journal, violation of ethical principles or non-adaptation of the text to the necessary requirements, described in the Editorial Requirements tab. After initial approval, a contract is signed with the author (PDF).
 • External evaluation, carried out by at least one reviewer, in an open model (open peer review) – the identity of the reviewers and authors is public, and the content of the review is subject to social control (the editorial provides a review at the request of the reader).
 • Handing over the results of the evaluation to the author – if corrections need to be made, the corrected version of the research is subject to verification again.
 • The final decision of publishing an article in the journal – undertaken by the editor-in-chief.

Ethics

Bearing in mind reliability and honesty as an elementary basis of science, the editorial board of the „Medical Library Forum” strongly opposes the abuses concerning the publication of scientific papers, i.e.: appropriating someone else's work (plagiarism) in whole or in part, omitting the authors responsible for the creation of the work (ghost authorship) on the list of authors, and pointing out as authors of people who did not contribute to the creation of the work (guest authorship).

The editorial office use guidelines developed by the international organization Committee on Publication Ethics (COPE), which contain a detailed description of the conduct in case of suspected unethical activities. COPE is an organization associating publishers and editors of scientific journals.

The standards COPE has developed help the editors in the following situations:
 • suspicion of plagiarism,
 • suspicion of unnecessary publication,
 • suspicion of fabricating data,
 • suspicion of an ethical problem,
 • suspicion of an undisclosed conflict of interest,
 • suspicion of appropriation by the reviewer of the author's idea or data.

COPE diagrams also present the conduct recommended in the event of a request to make changes on the list of authors and suspicion of a ghost-writer or guest author.

Polska wersja językowa

„Medical Library Forum”/„Forum Bibliotek Medycznych” (MLF) jest specjalistycznym, recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym od grudnia 2018 r. przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomysł jego powołania pojawił się w trakcie obrad Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych podczas XXV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych, zorganizowanej w czerwcu 2006 r. w Lublinie. Pierwszym wydawcą MLF było Centrum Informatyczno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które publikowało czasopismo w latach 2008–2017. Obecne MLF jest półrocznikiem i ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. Od 2018 r. wszystkie prace publikowane są w otwartym dostępie (open access), na licencji CC-BY-NC-ND.

„Medical Library Forum” służy utrwalaniu wyników działalności naukowej środowiska bibliotek uniwersytetów medycznych oraz instytucji pokrewnych. Główne założenia to stworzenie forum wymiany myśli, doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w poszczególnych ośrodkach, a także dbałość o stały rozwój bibliotekarstwa akademickiego – nie tylko medycznego.

Na łamach czasopisma ogłaszane są publikacje poświęcone przede wszystkim:
 • bibliotekoznawstwu – współczesnemu i historycznemu – ze szczególnym uwzględnieniem bibliotekoznawstwa medycznego;
 • nowym technologiom w bibliotekach i automatyzacji procesów bibliotecznych;
 • informacji naukowej – ze szczególnym uwzględnieniem naukowych baz danych;
 • zagadnieniom bibliograficznym i metodom ewaluacji publikacyjnego dorobku naukowego;
 • książce – publikowanej współcześnie oraz analizowanej w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem książki medycznej;
 • dokumentacji osiągnięć i współpracy środowiska bibliotek medycznych;
 • współczesnemu rynkowi wydawniczemu.

Od 2012 r. „Medical Library Forum” wykazywane jest na liście B czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na listach za lata 2012–2014 wskaźnik wynosił 3 punkty; a za lata 2015-2018 – 7 punktów; a obecnie - 20 punktów MNiSW.

Recenzja Naukowa

Otrzymane przez redakcję prace podlegają procedurze recenzji w modelu open peer review – jest to transparentna ocena zawartości dokonywana przez naukowców mających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie. Recenzowanie prac naukowych służy utrzymaniu wysokiego standardu nauki przy zachowaniu rzetelności i poszanowania norm etycznych właściwych temu procesowi. Na podstawie recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu pracy, skierowaniu jej do poprawy lub odrzuceniu.

Procedura doboru recenzentów stosowana w czasopiśmie jest zgodna z zaleceniami MNiSW Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanymi w 2011 r.: do każdej pracy przydzielany jest recenzent (lub recenzenci) mający odpowiednią wiedzę i umiejętności w dziedzinie, której dotyczy praca; recenzent i autor nie są związani pokrewieństwem ani zależnością służbową; między autorem a recenzentem nie zachodzi konflikt interesów.

Wieloetapowy proces oceny prac:
 • Wstępna ocena formalna i merytoryczna, dokonywana przez redaktora naczelnego lub jego zastępcę (editor peer review) – na jej podstawie praca jest kierowana do oceny zewnętrznej lub zostaje odrzucona. Powodami odrzucenia mogą być: niska wartość merytoryczna tekstu, nieadekwatność tematyki do profilu czasopisma, złamanie zasad etycznych (np. plagiat) czy niedostosowanie tekstu do podstawowych wymagań, opisanych w zakładce Informacje dla Autorów. Po wstępnej akceptacji z autorem podpisywana jest umowa (PDF).
 • Ocena zewnętrzna, dokonywana przez co najmniej jednego recenzenta, w modelu otwartym (open peer review) – tożsamość recenzentów i autorów jest jawna, a treść recenzji podlega kontroli społecznej (redakcja udostępnia recenzję na prośbę czytelnika).
 • Przekazanie autorowi wyników oceny – w przypadku konieczności wprowadzenia poprawek skorygowana wersja pracy ponownie podlega weryfikacji.
 • Ostateczna decyzja o publikacji artykułu na łamach czasopisma – podejmowana przez redaktora naczelnego

Etyka

Mając na uwadze rzetelność i uczciwość jako elementarne podstawy nauki, redakcja „Medical Library Forum” stanowczo przeciwstawia się nadużyciom dotyczącym wydawania prac naukowych, w szczególności: przywłaszczaniu cudzego utworu (plagiat) w całości lub w części, pomijaniu na liście autorów osób odpowiedzialnych za powstanie utworu (ghost autorship) oraz wskazywaniu jako autorów osób, które nie przyczyniły się do powstania utworu (guest autorship).

Redakcja stosuje wytyczne opracowane przez międzynarodową organizację Committee on Publication Ethics (COPE), które zawierają szczegółowy opis postępowania w przypadku podejrzenia nieetycznych działań. COPE jest organizacją zrzeszającą wydawców i redaktorów czasopism naukowych.

Opracowane przez COPE standardy pomagają redaktorom w następujących sytuacjach:
 • podejrzenie o plagiat,
 • podejrzenie o zbędną publikację,
 • podejrzenie o sfabrykowanie danych,
 • podejrzenie wystąpienia problemu etycznego,
 • podejrzenie o nieujawniony konflikt interesów,
 • podejrzenie przywłaszczenia przez recenzenta pomysłu lub danych autora.

Diagramy COPE prezentują także postępowanie zalecane w przypadku prośby o dokonanie zmian na liście autorów oraz podejrzenia wystąpienia autora widmo lub autora gościnnego. Redakcja korzysta z polskiego tłumaczenia wytycznych, opracowanego przez Sylwię Ufnalską i Ewę Rozkosz [PDF].