XXXIX Problem Conference of Medical Libraries in Wroclaw “Open Science – Effective Cooperation – Dynamic Development”. Report

Izabela Czeszek
Medical Library, Wrocław Medical University, Poland
Correspondence: izabela.czeszek@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5340-6002

Summary: Problem conferences of medical libraries are events held annually in various libraries across the country. They facilitate a multi-dimensional debate related to library activities and collaboration, enable the resolution of current issues and help address challenges (such as the functioning of libraries amid the COVID-19 pandemic). They also provide an excellent opportunity for networking or discussing new initiatives. The aim of this article is to report on the 39th Problem Conference of Medical Libraries in Wrocław and to present the issues raised during the event – concerning not only Polish libraries, but also those operating in war affected Ukraine.

Streszczenie: Konferencje problemowe bibliotek medycznych to wydarzenia odbywające się corocznie w różnych bibliotekach na terenie kraju. Służą wieloaspektowej dyskusji związanej z działalnością i współpracą bibliotek, umożliwiają rozwiązywanie bieżących problemów i pomagają sprostać wyzwaniom (takim jak funkcjonowanie bibliotek w obliczu pandemii COVID-19). Doskonale sprawdzają się również jako przestrzeń nawiązywania kontaktów czy omawiania nowych inicjatyw. Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdania z XXXIX Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych we Wrocławiu i zreferowanie problematyki poruszanej w trakcie wydarzenia – dotyczącej bibliotek nie tylko polskich, ale także działających w naznaczonej wojną Ukrainie.

Keywords: Problem Conference of Medical Libraries, open science, effective cooperation, dynamic development, university consolidation, projects, information systems, technologies, COVID-19, war in Ukraine

Medical Library Forum 2022;15(2):51-65 | DOI: 10.34738/mlf.0073