Surgery publications from the 19th and first half of the 20th century at the Library of the Medical University of Wrocław – from project concept to implementation

Paulina Obuchowicz
Medical Library, Wrocław Medical University, Poland
Correspondence: paulina.obuchowicz@umw.edu.pl

Summary: This paper comes as the final stage of the several-months long project titled “Expansion of MUW Library database to include surgery publications from the 19th and the first half of the 20th century”, implemented by the Main Library of the Medical University of Wrocław as part of the programme titled “Social Responsibility of Science – Supporting Research Libraries”. The idea originated in relation to the potential of the resources held by MUW Library, as the information about them had not been compiled and they had not been made available to the public. The task involved 300 publications from the 19th as well as the first half of the 20th century, in the area of broadly conceived surgery, most of them unique in nature; it consisted in compiling information about them in formal and substantive terms as well as including them in the collections and online catalogues. This paper provides an overview of the project, presents photographs of the most interesting items in the newly created collection, and also highlights the role of MUW Library in promoting both the history of Wrocław as a vibrant centre of medicine and the development of medicine itself by using those invaluable resources.

Streszczenie: Artykuł jest zwieńczeniem kilkumiesięcznego projektu „Rozbudowa bazy danych Biblioteki UMW o wydawnictwa chirurgiczne z XIX i I poł. XX w.”, realizowanego przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Pomysł zrodził się z potencjału zbiorów zgromadzonych przez Bibliotekę UMW, które nie zostały wcześniej opracowane i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Realizacja zadania zakładała opracowanie formalne i rzeczowe oraz włączenie do zbiorów i uwidocznienie w katalogach online 300 publikacji z XIX i I połowy XX w. dotyczących szeroko pojętej chirurgii, w większości o unikatowym charakterze. Artykuł zawiera krótki opis projektu, zilustrowany zdjęciami najciekawszych pozycji z utworzonej kolekcji, a jednocześnie unaocznia rolę Biblioteki UMW w promowaniu zarówno historii Wrocławia jako prężnego ośrodka medycznego, jak i rozwoju medycyny dzięki wykorzystaniu cennych zasobów.

Keywords: surgery, surgical publications, history of surgery, renowned surgeons, old medical books, project, “Social Responsibility of Science” (SON), Medical Library of the Wrocław Medical University

Medical Library Forum 2022;15(2):26-42 | DOI: 10.34738/mlf.0067