Continuity of library services during the COVID-19 pandemic – the example of the Main Library of the Pomeranian Medical University in Szczecin

Ewa Jarmołowicz
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Correspondence: ewa.jarmolowicz@pum.edu.pl

Summary: Following the outbreak of the COVID-19 pandemic, libraries around the world had to choose which services to offer readers and how to provide them. It became necessary to impose restrictions, minimize face-to-face service and ensure safe handling of library mate-rials while enabling users to satisfactorily access the information sources they needed. The aim of the article is to present how ser-vices in the Main Library of the Pomeranian Medical University in Szczecin were modified immediately after the outbreak of the COVID-19 pandemic and in its subsequent stages, as well as to analyse changes in the library’s communication with users and their use of library resources.

Streszczenie: Po wybuchu pandemii COVID-19 biblioteki na całym świecie stanęły przed wyborem, które usługi i w jaki sposób będą oferować czy-telnikom. Konieczne stało się wprowadzenie ograniczeń, minimalnej obsługi i bezpiecznego obchodzenia się z materiałami bibliotecz-nymi, a jed¬nocześnie umożliwienie użytkownikom satysfakcjonującego dostępu do potrzebnych im źródeł informacji. Celem artykułu jest przedstawienie mo¬dyfikacji usług w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie bezpośrednio po wybuchu pandemii COVID-19 i na kolejnych jej etapach , a także przeanalizowanie zmian, które nastąpiły w komunikacji z użytkowni-kami i korzystaniu przez nich z zasobów biblioteki.

Keywords: academic libraries, medical libraries, COVID-19, remote library services, work management in library.

Medical Library Forum 2021;14(2):41-44 | DOI: 10.34738/mlf.0060