Required skills, desired traits... Openness as the key attitude. From researching soft skills to examining activities taken by the staff of MUG's Main Library when faced with changes, challenges and novel situations

Katarzyna Falow
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: katarzyna.falow@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5832-1112

Małgorzata Florianowicz
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: m-florianowicz@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7031-4553

Summary: Openness in librarianship is, obviously, not limited to expanding access to scholarly materials and supporting the advancement of science by promoting the Open Access movement. It’s also an attitude that students and university employees expect and that we, librarians, want to develop. In the article, we present the results of soft skills research that we conducted in conjunction with MUG's Employee Development Support Department, supplemented with examples of initiatives undertaken by the Main Library in 2021 or planned for 2022. By describing these activities, we seek to confirm the thesis that nowadays substantive skills without openness are like books locked in a closet or computers without electricity.

Streszczenie: Otwartość w bibliotekarstwie to – co oczywiste – nie tylko rozszerzanie dostępu do materiałów naukowych i wspieranie rozwoju nauki przez promowanie ruchu Open Access. To także postawa, której oczekują studenci i pracownicy uczelni i którą my, bibliotekarze, chcemy wypracować. W artykule przedstawiamy wyniki badań kompetencji miękkich, które zrealizowaliśmy we współpracy z Działem Wsparcia Rozwoju Pracowników GUMed, uzupełnione przykładami inicjatyw, które Biblioteka Główna podjęła w roku 2021 lub planuje w kolejnym. Opisując te działania, staramy się potwierdzić tezę, że w obecnych czasach kompetencje merytoryczne bez otwartości są jak książki zamknięte w szafie albo komputery bez prądu.

Keywords: Main Library of the Medical University of Gdańsk, librarian soft skills, research on soft skills, libraries

Medical Library Forum 2021;14(2):45-52 | DOI: 10.34738/mlf.0059