Roles and Competencies of CRIS Managers

Pablo de Castro
University of Strathclyde, Glasgow, Great Britain
Correspondence: pablo.de-castro@strath.ac.uk
ORCID: 0000-0001-6300-1033

Summary: CRIS managers are by default assumed to be persons, but this paper’s description of the tasks and competencies associated with a CRIS manager role emphasizes that this is a role rather than a person. While mentioning that other kinds of research information systems exist – e.g. CRIS aggregators such as the Polish Platform of Medical Research – the description focuses on the institutional CRIS manager role. The different institutional units usually involved in CRIS management are summarised, highlighting the increasingly relevant role played by research libraries in the domain of research information management. Insight into the technical and social interoperability requirements for smooth CRIS operation is provided, together with some reflections on training opportunities in the area.

Streszczenie: Domyślnie przyjmuje się, że menedżerowie systemów CRIS to osoby, ale w opisie obowiązków i kompetencji związanych z rolą menedżera systemu CRIS zawartym w niniejszym artykule położono nacisk na fakt, że jest to raczej zadanie niż osoba. Choć w tekście wymie-niono inne rodzaje systemów CRIS, takie jak agregacje CRIS (np. Polska Platforma Medyczna), opis koncentruje się na instytucjonalnym zadaniu menedżera CRIS. W pracy wskazano różne jednostki instytucjonalne zwykle zaangażowane w zarządzanie systemami CRIS, podkreślając coraz większą rolę bibliotek w dziedzinie zarządzania informacjami badawczymi. Artykuł daje wgląd w techniczne i społeczne wymogi interoperacyj-ności służące sprawnemu działaniu systemów CRIS, zawiera też kilka refleksji na temat możliwości szkoleniowych w omawianym obszarze.

Keywords: Research Information Management (RIM), Current Research Information Systems (CRIS), CRIS manager role, Open Science, research libraries, system interoperability.

Medical Library Forum 2021;14(2):3-20 | DOI: 10.34738/mlf.0056