Academic journals. Part 3. University journals associated with state medical schools

Monika Kubiak
Medical Library, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland
Correspondence: biblio@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3805-287X

Summary: This article discusses 10 university journals associated with state medical schools and – thanks to the unrestricted access allowed to the source materials stored in the Medical Library of the Jagiellonian University Medical College – analyses their content. The characteristics of the magazines presented include the universities they are/were affiliated with, their chronological range, frequency of publication, changes of title, history, editorial boards, availability of issues, and a brief description of the most frequently dis-cussed topics. This study could be used as a contribution to a monograph on university magazines as a genre of the press.

Streszczenie: W artykule omówiono 10 informacyjnych czasopism akademickich związanych z państwowymi uczelniami medycznymi i – dzięki nieograniczonemu dostępowi do materiałów źródłowych przechowywanych w Bibliotece Medycznej Collegium Medicum UMK – przeanalizowano ich zawartość. Przedstawiona charakterystyka czasopism uwzględnia szkoły wyższe, z którymi są/były one związane, zasięg chronologiczny, częstotliwość ukazywania się, zmiany tytułów, historię, kolegia redakcyjne, dostępność numerów i krótki opis najczęściej poruszanych tematów. Niniejsze opracowanie może stać się przyczynkiem do monografii poświęconej informacyjnym czasopismom akademickim jako gatunkowi prasy.

Keywords: journals, academic journals, university journals, student journals, press studies.

Medical Library Forum 2021;14(2):61-69 | DOI: 10.34738/mlf.0051