Academic journals. Part 2. Sub-genre development, functions and problems after 1989

Monika Kubiak
Medical Library, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland
Correspondence: biblio@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3805-287X

Summary: This article presents the development, problems and in-depth characteristics of the academic (university) journals published in Poland after the socioeconomic transformation of 1989. It also comments on the emergence of a new term to describe university magazines, and looks at the conventions that were organ-ised for their editors (the exchange of views and experiences, and the search for new forms of expression and functions of this particular press genre), the means of financing and the problems facing these maga-zines, as well as the position of the editorial offices within the university structures. The paper closes with remarks on the journalistic and editorial workshops, and the influence of the internet and electronic forms of the magazines on the printed editions.

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój, problemy i pogłębioną charakterystykę informacyjnych czasopism akademickich wydawanych w Polsce po transformacji społeczno-ekonomicznej 1989 r. Skomentowano pojawienie się nowego terminu określającego czasopisma akademickie o profilu informacyjnym. Uwagę poświęcono także zjazdom redaktorów gazet akademickich (wymianie poglądów i doświadczeń, poszukiwaniu nowych form ekspresji i funkcji analizowanego gatunku prasy), sposobom finansowania i problematyce czasopism czy usytuowaniu redakcji w strukturach uczelnianych. Tekst zamykają uwagi o warsztacie dziennikarskim i redakcyjnym oraz o wpływie Internetu i elektronicznych form czasopism na wydania drukowane.

Keywords: journals, academic journals, university journals, student journals, press studies.

Medical Library Forum 2021;14(2):53-60 | DOI: 10.34738/mlf.0050