Academic Journals. Part 1. Definitions and roles

Monika Kubiak
Medical Library, Collegium Medicum of the Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland
Correspondence: biblio@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3805-287X

Summary: The article attempts to establish a definition and characteristics of an academic (university) journal. An academic journal is presented as a type of sublocal journal and more. Similarities and differences between academic journals and strictly student journals are indicated. It is explained what academic journals are, what their functions are and what direction they are heading today.

Streszczenie: W artykule podjęto próbę ustalenia definicji i charakterystyki czasopisma akademickiego (uczelnianego). Czasopismo akademickie zaprezentowano jako pismo typu sublokalnego i nie tylko. Wskazano podobieństwa i różnice między czasopismami akademickimi a stricte studenckimi. Wyjaśniono, czym są czasopisma akademickie, jakie pełnią funkcje i w jakim kierunku dziś zmierzają.

Keywords: journals, academic journals, university journals, student journals, press studies.

Medical Library Forum 2020;13(2):52-57 DOI: 10.34738/mlf.0049