Why not Twitter? The use of microblogging by academic libraries in Poland

Katarzyna Bikowska
University Library, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Correspondence: katarzyna.bikowska@uwm.edu.pl
ORCID: 0000-0002-5280-900X

Summary: The Internet, mobile technologies and social media are the revolutionary tools of new communication used in the modern society. Twitter, which appeared in 2006, is used as a tool for information filtering and knowledge acquisition by microblogging enthusiasts worldwide. The functionality of this social service was also noticed by educational institutions, including libraries which use it as a medium popularizing science and a promotion tool. The author of the article analyzed the extent of use of Twitter by Polish public academic libraries, including medical schools’ libraries. Based on the experience of foreign libraries, described widely in the source literature, she made an attempt to evaluate the degree of microblogging’s adaptation by Polish librarians and answer the question of whether innovation always means gain for a library.

Streszczenie: Internet, technologie mobilne i media społecznościowe to rewolucyjne narzędzia nowej komunikacji współczesnego społeczeństwa. Istniejący od 2006 r. Twitter traktowany jest jako narzędzie do filtrowania informacji i zdobywania wiedzy przez miłośników mikroblogowania na całym świecie. Funkcjonalność serwisu społecznościowego dostrzegły instytucje edukacyjne, w tym biblioteki, którym służy on jako medium popularyzujące naukę i narzędzie promocji. Autorka przeanalizowała stopień wykorzystania Twittera w polskim środowisku publicznych bibliotek akademickich – również bibliotek uczelni medycznych. Bazując na doświadczeniach instytucji zagranicznych, opisanych szeroko w literaturze przedmiotu, podjęła próbę oceny stopnia adaptacji mikroblogingu przez polskich bibliotekarzy oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy w działalności biblioteki innowacja zawsze jest zyskiem?

Keywords: academic libraries, social media, microblogs, Twitter, promotion, communication

Medical Library Forum 2019;12(2):26-35 DOI: 10.34738/mlf.0034