Human health on the pages of the “Veterinary Review”

Scholastyka Baran
University Library, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Correspondence: scholastyka.baran@uwm.edu.pl

Summary: The aim of the following article is to present the health of the population in the second half of the 19th and in the first half of the 20th century based on the „Veterinary Review" – the first Polish journal on veterinary science founded in 1886 in Lvov. The journal provides a lot of information on the life of man in the Polish territories during the partitions, but also in other, also non-European, countries. Except for the features on the diseases, which then affected millions of human beings, the "Review" remains a valuable source of information on the most recent – not necessarily conventional – methods of treatment (sometimes applied to this day). The article also illustrates the threats of poor hygiene, which affected human health directly or indirectly. It further discusses the issue of food economy and the state policy aimed at health protection to highlight the huge contribution of veterinary science to the improvement of health of the contemporary societies.

Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie sytuacji zdrowotnej ludności w II połowie XIX oraz I połowie XX w. na podstawie pierwszego polskiego czasopisma z zakresu weterynarii – „Przeglądu Weterynaryjnego”, który powstał w 1886 r. we Lwowie. Lektura periodyku dostarcza licznych informacji o życiu człowieka na ziemiach polskich pod zaborami, ale także w innych krajach, również pozaeuropejskich. Pomijając zagadnienia związane z występującymi wówczas chorobami, które miały wpływ na miliony istnień ludzkich, „Przegląd Weterynaryjny” stanowi cenne źródło wiedzy na temat najnowszych – nie zawsze w pełni konwencjonalnych – metod leczenia (niekiedy stosowanych do dziś). W artykule omówiono zagrożenia spowodowane złym stanem higieny, który bezpośrednio lub pośrednio wpływał na zdrowie człowieka. Część tekstu poświęcono gospodarce żywnościowej i polityce państwa mającej na celu ochronę zdrowia, by unaocznić ogromny wkład weterynarii jako nauki w poprawę zdrowotności ówczesnych społeczeństw.

Keywords: history of medicine in the 19th and the first half of 20th century, medical advice, health care, living conditions, hygiene, food economy, epidemics

Medical Library Forum 2019;12(2):53-62 DOI: 10.34738/mlf.0029