Love for books makes you happy – the beneficial effects of reading on the brain

Marzena Susczyk
Main Library, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland
Correspondence to: marzenafieden@wp.pl
ORCID: 0000-0003-3733-9545

Summary: Reading is a complex psycholinguistic process and its efficiency is dependent on proper brain functioning. Many brain and nervous structures are involved during reading. Reading influences physiological processes occurring in brain. The author discusses the importance of reading on personality, self-acceptance and human well-being.

Streszczenie: Czytanie to złożony proces psycholingwistyczny, którego sprawny przebieg zależy od prawidłowego funkcjonowania mózgu. W czynności czytania bierze udział wiele struktur mózgowych oraz systemów układu nerwowego. Czytanie wpływa na procesy fizjologiczne zachodzące w mózgu. Autorka omawia znaczenie czytania oraz jego wpływ na osobowość, samoak-ceptację i dobrostan człowieka.

Keywords: reading, brain, neuroplasticity, bibliotherapy, speech therapy

Medical Library Forum 2018;11(2):13-21 DOI: 10.34738/mlf.0005