The criterion for the inclusion of publications in universities' team bibliographies as illustrated by the case of the Medical University of Warsaw

Krzysztof Włodarczyk
University Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: krzysztof.wlodarczyk@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0002-2951-3120

Summary: Team bibliographies compiled for research entities may be based on criteria such as employment or affiliation of the author. Are bibliographies developed on the basis of each of these criteria in any way different? Based on the data collected in the database of publication output of the staff of the Medical University of Warsaw, bibliographies of organisational units were prepared following different criteria of inclusion. The author compares the obtained sets of publications and, analysing the reasons for the differences, attempts to answer the question whether it is possible to determine which criterion of inclusion is relevant for the purpose of summarising the output of a research unit.

Streszczenie: Opracowywane dla podmiotów naukowych bibliografie zespołów osobowych mogą opierać się na takich kryteriach zaliczających publikację do dorobku jednostki jak zatrudnienie lub afiliacja autora. Czy bibliografie opracowane na podstawie każdego z nich różnią się od siebie? Opierając się na da-nych zgromadzonych w bazie dorobku publikacyjnego pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowano bibliografie jednostek organizacyjnych według różnych kryteriów przy-należności publikacji do jednostki. Autor porównuje otrzymane zestawy publikacji i analizując przy-czyny różnic, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy można jednoznacznie wskazać, które kryterium przynależności jest właściwe do podsumowywania dorobku jednostki naukowej.

Keywords: bibliography, bibliometrics, team bibliographies, university, research publications, authorship, affiliation, employment.

Medical Library Forum 2022;15(1):50-62 | DOI: 10.34738/mlf.0069