The place and role of the academic library in the structure of a university – current status and future prospects

Marcin Walczak
Main Library, Medical University of Lublin, Poland
Correspondence: marcin.walczak@umlub.pl
ORCID: 0000-0002-2203-088X

Summary: The enactment of the 2018 Law on Higher Education and Science, known as Act 2.0, introduced numerous changes in the functioning, organization and structure of universities. The Act also applies to academic libraries operating within Polish universities. This article aims to describe and discuss the role of the modern academic library as a unit of the university. Changes in the functioning and organization of university libraries will also be discussed. This article will also pose questions concerning the future of these libraries, the place they should occupy in the university hierarchy, and the degree of independence they should enjoy.

Streszczenie: Wejście w życie Ustawy 2.0 w 2018 r. wymusiło liczne zmiany w funkcjonowaniu, organizacji i strukturach uczelni wyższych. Dotyczy to również bibliotek naukowych działających w ramach polskich uniwersytetów. Celem artykułu jest wskazanie i omówienie roli współczesnej biblioteki akademickiej jako jednostki wchodzącej w skład uczelni. Przedmiotem rozważań będą także zmiany w funkcjonowaniu i organizacji bibliotek uniwersyteckich. Ponadto w pracy postawione zostaną pytania o przyszłość tych bibliotek, o miejsce, jakie powinny one zajmować w uczelnianej hierarchii jednostek, oraz o stopień ich samodzielności i niezależności.

Keywords: Act 2.0, academic libraries, higher education reform, evaluation, library lobbying

Medical Library Forum 2022;15(1):13-25 | DOI: 10.34738/mlf.0066