Central Medical Library during the COVID-19 pandemic – analysis of provided services and user needs

Dorota Ubysz
Central Medical Library, Warsaw, Poland
Correspondence: d.ubysz@cml.waw.pl
ORCID: 0000-0002-4724-1413

Wojciech Giermaziak
Central Medical Library, Warsaw, Poland
Correspondence: sekretariat@gbl.waw.pl
ORCID: 0000-0002-7263-4825

Summary: The article presents how the Central Medical Library (CML) operated during the COVID-19 pandemic, including solutions and special measures used to enable users to safely use CML services and access its collections. It presents statistics on remote services provided by the library: topical literature compilations, reprographic services, confirmations of participation in scientific publications and the use of the Polish Medical Bibliography (PMB) database. It discusses users’ interest in issues related to COVID-19 and presents material related to the pandemic in the CML collections.

Streszczenie: Artykuł przedstawia funkcjonowanie Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL) w czasie pandemii COVID-19. Ukazuje rozwiązania i udogodnienia zastosowane przez bibliotekę w związku z sytuacją epidemiczną, pozwalające użytkownikom na bezpieczne korzystanie z usług i zbiorów GBL. Prezentuje statystyki usług zdalnych świadczonych przez bibliotekę: zestawień tematycznych literatury, usług reprograficznych, potwierdzeń udziału w publikacjach naukowych oraz wykorzystania bazy Polska Bibliografia Lekarska (PBL). Omawia zainteresowanie użytkowników zagadnieniami związanymi z COVID-19 i przedstawia materiały dotyczące pandemii znajdujące się w zbiorach GBL.

Keywords: medical libraries, COVID-19, library services, library materials, Central Medical Library

Medical Library Forum 2022;15(1):41-49 | DOI: 10.34738/mlf.0061