The Polish Platform of Medical Research – a comprehensive source of information about the research potential of Polish researchers in the field of medicine, pharmacy and health sciences

Irmina Utrata
Main Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: irmina.utrata@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5603-9121

Paweł Tarkowski
Main Library, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence: pawel.tarkowski@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0001-7771-7964

Summary: The article presents issues related to CRIS (Current Research Information System): it provides a definition of the system, outlines the benefits of integration with other systems and connection to a repository, discusses the prospects for the development of the Polish Platform of Medical Research strategy and the use of the potential of the implemented system.

Streszczenie: Artykuł przybliża zagadnienia związane z systemami typu CRIS (current research information system): definiuje pojęcie systemu, pokazuje korzyści wynikające z integracji z innymi systemami oraz z połączenia z repozytorium, uwzględnia perspektywy rozwoju strategii Polskiej Platformy Medycznej i wykorzystania potencjału wdrożonego systemu.

Keywords: Polish Platform of Medical Research, PPM, CRIS, institutional repository, research potential, archiving of scientific achievements

Medical Library Forum 2021;14(1):30-40 DOI: 10.34738/mlf.0057