How did eight medical institutions build a CRIS type system and a repository – a brief description of the experiences with the implementation of a partnership project titled “Polish Platform of Medical Research: a knowledge and research potential management platform”

Justyna Zawada
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: justyna.zawada@umed.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5506-2183

Renata Sławińska
Main Library, Wroclaw Medical University, Poland
Correspondence: renata.slawinska@umed.wroc.pl

Summary: The community of Polish medical libraries has been cooperating on numerous projects and initiatives for many years. Recently, eight libraries have created a joint platform for the promotion of research outputs and research potential of eight medical institutions. The project titled “Polish Platform of Medical Research: a knowledge and research potential management platform” (PPM) was created following the identification and analysis of the needs of the scientific community in the area of medical research. It was implemented between November 2017 and January 2021 under the Operational Program Digital Poland for 2014–2020, co-financed with funds of the European Union in connection with the European Regional Development Fund. This paper presents the assumptions, stages, effects and internal organization of the project as well as the conclusions from this complicated implementation.

Streszczenie: Środowisko polskich bibliotek medycznych od wielu lat współpracuje ze sobą przy licznych projektach i przedsięwzięciach. W ostatnim czasie osiem bibliotek stworzyło wspólną platformę promocji osiągnięć naukowych i potencjału badawczego ośmiu instytucji medycznych. Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” (PPM) powstał w wyniku rozpoznania i analizy potrzeb środowiska naukowego w dziedzinie nauk medycznych. Był realizowany od listopada 2017 r. do stycznia 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Praca prezentuje założenia, etapy realizacji, efekty i organizację wewnętrzną projektu oraz wnioski z tego skomplikowanego przedsięwzięcia.

Keywords: Polish Platform of Medical Research, PPM, CRIS, institutional repository, academic libraries, medical libraries, partnership project

Medical Library Forum 2021;14(1):14-29 DOI: 10.34738/mlf.0055