Integration of the CRIS system with the ORCID platform on the example of the PublicUM platform created as part of the InterScienceCloud project

Paulina Milewska
Information and Library Center, Medical University of Łódź, Poland
ORCID: 0000-0002-4967-8766

Witold Kozakiewicz
Information and Library Center, Medical University of Łódź, Poland
Correspondence: witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl

Summary: This paper describes the PublicUM database created in connection with the InterScienceCloud project implemented by the Medical University in Łódź. The text discusses the implementation of a CRIS-type system at the university and the individual components of the integration of the created solution with other systems – operating on the institutional, national or international level. In particular, the paper describes the integration of PublicUM with the ORCID platform, the purposes of the integration, the method of implementation, the current advancement of the activities performed by the university and plans for the future.

Streszczenie: Artykuł przedstawia bazę PublicUM, która powstała w ramach projektu InterScienceCloud, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W tekście omówiono wdrożenie systemu typu CRIS na uczelni oraz poszczególne elementy integracji powstałego rozwią-zania z innymi systemami – działającymi na poziomie instytucjonalnym, krajowym lub międzynarodowym. Zaprezentowano przede wszystkim połączenie PublicUM z platformą ORCID, omówiono też cele integracji, sposób wdrożenia, obecny stan zaawansowania prac uczelni i plany na przyszłość.

Keywords: InterScienceCloud, PublicUM, CRIS, institutional repository, ORCID, knowledge management

Medical Library Forum 2021;14(1):41-48 DOI: 10.34738/mlf.0054