Polish Platform of Medical Research – unique project open to cooperation

Dagmara Budek
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Correspondence: dagmara.budek@pum.edu.pl

Agata Z. Majewska
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

Tomasz Nowocień
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
ORCID: 0000-0002-2600-7070

Edyta Rogowska
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Correspondence: edyta.rogowska@pum.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4274-8864

Summary: Cooperation is one the foundations of the Polish Platform of Medical Research, an initiative that is collaborative by design and assumes that more institutions will join in. The main focus was on preparing and adopting common documents integrating the Polish Platform of Medical Research with the business activities of each partner and on meeting guidelines on openness in science. The implementation of the project required tackling a number of challenges at the system architecture, interpersonal and intra-institutional levels. This allowed for the creation of a unique central platform which enables all project partners to retrieve information developed at the local level simultaneously.

Streszczenie: Współpraca to jeden z fundamentów Polskiej Platformy Medycznej, inicjatywy z założenia współtworzonej przez szereg instytucji i zakładającej przyłączenie się kolejnych. Kluczowymi zagadnieniami były przygotowanie i uchwalenie wspólnych dokumentów wpisujących Polską Platformę Medyczną w zakres działalności poszczególnych partnerów oraz spełnienie wytycznych odnośnie do otwartości w nauce. Realizacja projektu wymagała zmierzenia się z licznymi wyzwaniami na poziomie architektury systemu, interper-sonalnym i wewnątrzinstytucjonalnym. Pozwoliło to na stworzenie unikalnej platformy centralnej, dzięki której możliwe jest jed-noczesne przeszukiwanie informacji opracowywanych na poziomie lokalnym przez wszystkich partnerów projektu.

Keywords: Polish Platform of Medical Research, PPM, academic libraries, medical libraries, project cooperation

Medical Library Forum 2021;14(1):3-13 DOI: 10.34738/mlf.0053