Historical journal collection of the Medical Library of the JU MC. Implementation of a scientific dissemination project in years 2018-2019

Anna Zbijowska
Medical Library, Jagiellonian University – Medical College, Cracow, Poland
Correspondence: anna.zbijowska@cm-uj.krakow.pl

Grzegorz Zając
Medical Library, Jagiellonian University – Medical College, Cracow, Poland

Summary: The Medical Library of the Jagiellonian University Medical College (JU MC) holds the largest collection of medical journals in Małopolska Region. This unique collection is not only an enormous source of historical and scientific knowledge, but also represents a great cultural value. It dates back to the turn of the 18th century when the research hospitals of the JU’s Faculty of Medicine started to build up their medical collections. The oldest journals, mostly in German, focus mainly on surgery, gynaecology and forensic medicine. Medical journals published in Poland have a special place in this collection; among them are two oldest Polish medical periodicals: “Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim” and “Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. After some time, the collection was enriched with journals printed in French or English, which are still being published today. This collection also contains unique Russian, Czech, Croatian and Scandinavian, inter alia Swedish, journals. Preservation of this valuable collection for future generations is very expensive. To this end, the Medical Library seeks to raise funds from various sources. Currently, we are running a project under the “Activities Towards Dissemination of Science”. This project aims at conservation, rebinding and cover change, and binding of 216 volumes of medical journals published in the 19th century and at the beginning of the 20th century.

Streszczenie: Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum posiada największą w Małopolsce kolekcję czasopism medycznych. Unikatowy zbiór jest niezwykle cennym źródłem wiedzy historyczno-naukowej, a także stanowi ogromną wartość kulturową. Jego początki związane są z działalnością klinik Wydziału Lekarskiego UJ, których zbiory biblioteczne były gromadzone od przełomu XVIII i XIX w. Najstarsze czasopisma, głównie w języku niemieckim, dotyczą przede wszystkim chirurgii, ginekologii i medycyny sądowej. Bardzo ważne miejsce w kolekcji zajmują czasopisma medyczne wydawane na ziemiach polskich, w tym najstarsze: „Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim” i „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”. Z czasem kolekcję uzupełniano o wydawnictwa francusko- i anglojęzyczne, publikowane również współcześnie. Unikatowe są tytuły rosyjskie, czeskie i chorwackie. Biblioteka Medyczna może się też poszczycić zbiorem czasopism skandynawskich, m.in. szwedzkich. Zachowanie wartościowej kolekcji dla następnych pokoleń jest bardzo kosztowne, biblioteka stara się więc pozyskiwać środki finansowe z różnych źródeł. Obecnie realizuje projekt z zakresu działalności upowszechniającej naukę, w ramach którego konserwacji, przeoprawie i oprawie poddanych zostanie 216 wolumenów czasopism medycznych pochodzących z wieku XIX i z początku XX stulecia.

Keywords: medical journals, scientific dissemination activities, conservation

Medical Library Forum 2020;13(1):26-30 DOI: 10.34738/mlf.0040