Rare prints that survived the turmoil of history and wars – selected collections of the Main Library of the Medical University of Gdańsk

Małgorzata Florianowicz
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: m-florianowicz@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7031-4553

Małgorzata Gorczewska
Main Library, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: mgor@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3842-0444

Bartłomiej Siek
Department of History and Philosophy of Medical Sciences, Medical University of Gdańsk, Poland
Correspondence: bartlomiej.siek@gumed.edu.pl
ORCID: 0000-0003-4950-4771

Summary: The collections of the Main Library of the Medical University of Gdańsk both chronologically and in terms of content go beyond the University’s existence and exceed the area of medical topics. The three main components of the historical collections are the prints that came from Vilnius, the acquired post-German collections and the gifts that went to the Library as part of international aid. Apart from typical library documents, the evidence of modernising medical education, such as films on the treatment of selected diseases, is also noteworthy. The paper will present the most interesting items from MUG’s Library collections in the context of the history of books and libraries.

Streszczenie: Zasoby Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarówno pod względem chronologicznym, jak i meryto-rycznym wykraczają poza ramy istnienia uczelni, wychodzą też poza obszar tematyki medycznej. Trzy główne składowe kolekcji historycznych to zbiory przybyłe z Wilna, przejęte zbiory poniemieckie oraz dary, które trafiły do biblioteki w ramach pomocy międzynarodowej. Obok typowych dokumentów bibliotecznych na uwagę zasługują także dowody unowocześniania kształcenia medycznego, jakimi są filmy poświęcone leczeniu wybranych schorzeń. W artykule zaprezentowane zostały najciekawsze – z perspektywy historii książki i bibliotek – obiekty ze zbiorów BG GUMed.

Keywords: Medical University of Gdańsk, Gdańsk Medical Academy, Akademia Lekarska in Gdańsk, Main Library of the Gdańsk Medical Academy, Library of the Akademia Lekarska in Gdańsk, medical libraries, medical books, old books

Medical Library Forum 2019;12(1):26-35 DOI: 10.34738/mlf.0026