General anaesthesia as a topic of articles in the medical press of the Kingdom of Poland of the 1840s and 1850s

Maria Joanna Turos
Department of Medical Ethics and Palliative Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
Correspondence to: maria.turos@wum.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1343-9218

Summary: The middle of the 19th century was a period when, despite the loss of state independence, magazines addressed to medical circles began to be established and developed on Polish lands. This happened, among others, in Warsaw, where "Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" (“Diary of the Medical Society of Warsaw”) and "Tygodnik Lekarski” (“Medical Weekly”) were published. They presented many novelties - both diagnostic and therapeutic - which included the introduction of general anaesthesia into common medical practice. The articles played a role of a practical transfer of knowledge. What is undoubtedly interesting is the very fast flow of information between the countries of Western Europe and the Polish lands, given the technical possibilities at that time.

Streszczenie: Połowa XIX w. była okresem, gdy pomimo utraty samodzielności państwowej na ziemiach polskich zaczęły powstawać i rozwijać się czasopisma adresowane do środowisk medycznych. Działo się tak m.in. w Warszawie, gdzie ukazywały się „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” oraz „Tygodnik Lekarski”. Prezentowały one wiele nowości – zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych – do których należało wprowadzenie znieczulenia ogólnego do powszechnej praktyki lekarskiej. Zamieszczane artykuły odgrywały rolę praktycznego przekazu wiedzy. Rzeczą bez wątpienia interesującą jest bardzo szybki, zważywszy na ówczesne możliwości techniczne, przepływ informacji między krajami Europy Zachodniej a ziemiami polskimi.

Keywords: Kingdom of Poland, medical press, “Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” (“Diary of the Medical Society of Warsaw”), “Tygodnik Lekarski” (“Medical Weekly”), general anaesthesia, ether, chloroform

Medical Library Forum 2018;11(1):6-24 DOI: 10.34738/mlf.0013