Data management plan (DMP) in the academic library. New tasks and tools

Tomasz Nowocień
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Correspondence to: tomasz.nowocien@pum.edu.pl
ORCID: 0000-0002-2600-7070

Edyta Rogowska
Main Library, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland
Correspondence to: edyta.rogowska@pum.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4274-8864

Summary: The requirements which the funding institutions expected from the applicants for grants include more and more often the criterion of opening research data and preparing data management plans. Due to doubts of the academic staff related to the process of depositing data and preparation of DMP, academic libraries provide services related to information, training and presentation of tools facilitating this process. The article aims to introduce this new role for libraries and to identify websites and tools useful for its implementation.

Streszczenie: Wśród wymogów stawianych osobom aplikującym o grant przez instytucje finansujące naukę coraz częściej pojawia się kryterium otwierania danych badawczych oraz przygotowywania planów zarządzania danymi. Ze względu na wątpliwości kadry naukowej związane z procesem deponowania danych i przygotowywania DMP biblioteki naukowe świadczą usługi związane z informowaniem, szkoleniem i przedstawianiem narzędzi czyniących cały proces łatwiejszym. Artykuł ma na celu przybliżenie tej nowej dla bibliotek roli oraz wskazanie przydatnych serwisów i narzędzi.

Keywords: data management plan, research data management, open access, academic libraries

Medical Library Forum 2018;11(1):25-30 DOI: 10.34738/mlf.0009