Open Access as part of scientific policy

Piotr Kępski
SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland
Correspondence to: pkepski@swps.edu.pl
ORCID: 0000-0003-4029-8537

Summary: The article covers the development of Open Access activities in the context of policy implemented by public authorities with the focus on Polish experiences, and the framework of European Union. The text presents major functions of Open Access from the point of view of public authorities. Furthermore, it investigates the influence of the European Union on Polish Open Access policy, as well, as outlines primary documents and actions of public authorities concerning Open Access in Poland. Finally, a new Polish law on higher education and science adopted on 20 June 2018 has been analysed with respect to Open Access. Considering a new legal framework, and the challenges for the future development of Open Access in Poland have been discussed.

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój działań związanych z otwartym dostępem w kontekście polityki realizowanej przez władze publiczne na przykładzie Polski oraz uwarunkowań wynikających z polityki Unii Europejskiej. Zaprezentowano główne funkcje, które pełni otwarty dostęp z punktu widzenia władz publicznych. Następnie opisano wpływ działań Unii Europejskiej na politykę otwartego dostępu w Polsce, a także przedstawiono w zarysie główne dokumenty i działania władz publicznych dotyczące otwartego dostępu w naszym kraju. W końcowej części artykułu przeanalizowano rozwiązania w zakresie otwartego dostępu, które wprowadza nowa Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawiono również główne wyzwania związane z rozwojem otwartego dostępu w Polsce.

Keywords: open access, science policy, open access policy

Medical Library Forum 2018;11(1):31-37 DOI: 10.34738/mlf.0004